Mr. Hasalanka Nagahawaththa

Male Academic Subwarden

Email: hasalankan@eie.ruh.ac.lk
Tel: 071 5601506

Ms. R.N.I.Navindi

Female Academic Subwarden

Email: navindiishara@gmail.com
Tel: +94 71 315 2921

Ms. Ashvitha Yoganathan

Female Academic Subwarden

Email: yogdharshi2478@gmail.com
Tel: +94 76 981 4036