Mrs. T.K.K.S. Pathmasiri

Female Warden

Email: kalpani@mme.ruh.ac.lk
Tel: +94 91 224 5762

Dr. Sandun Konara

Male Warden

Email: konara@eie.ruh.ac.lk
Tel: +94 91 224 57656

Mr. Hasalanka Nagahawaththa

Male Academic Subwarden

Email: hasalankan@eie.ruh.ac.lk
Tel: 071 5601506

Ms. R.N.I.Navindi

Female Academic Subwarden

Email: navindiishara@gmail.com
Tel: +94 71 315 2921

Ms. Priyani Nagahawaththa

Female Residential Subwarden

Email: priyani@eng.ruh.ac.lk
Tel: +94 70 247 5833,
+94 76 688 6536

Ms. Ashvitha Yoganathan

Female Academic Subwarden

Email: yogdharshi2478@gmail.com
Tel: +94 76 981 4036

Mr. Ajantha Danthanarayana

Male Residential Subwarden

Tel: +94 70 724 9182

Mr. Jagath Rohitha

Male Residential Subwarden

Email: jagathr@eng.ruh.ac.lk
Tel: +94 70 369 4338